Ciepłe myśli na holenderską niedzielę: Nowy Holenderski Śledź – jedyny w swoim rodzaju (cz.246) POL ENG NED

Ciepłe myśli

Fot. Shutterstock, Inc.

Ciepłe myśli na holenderską niedzielę, czyli cykliczne spotkania przy porannej kawie

Agnieszka Steur


Nowy Holenderski Śledź – jedyny w swoim rodzaju

Kiedy wreszcie na straganach pojawi się Nowy Holenderski Śledź (de Hollandse Nieuwe Haring)? Każdego roku pytanie to zadają sobie wszyscy miłośnicy tej ryby - kiedy Holenderski Nieuwe Haring wróci do kraju? Ja znam odpowiedź na to pytanie. Nikt nie musi już czekać! Pierwsze śledzie „przypłynęły” kilka dni temu, a dokładnie 15 czerwca 2022 roku.

Hollandse Nieuwe to holenderska nazwa śledzia, który jest poławiany i sprzedawany o określonej porze roku. To stara tradycyjna nazwa, która może być używana wyłącznie dla tradycyjnego produktu złowionego w okresie od 1 maja do 31 sierpnia bieżącego roku kalendarzowego. Śledzie pod tą nazwą mogą być sprzedawane tylko w roku ich połowu, od 1 maja do 30 września.

Z holenderskim śledziem łączy się wiele tradycji. Wspomnę tylko o kilku. Oficjalne rozpoczęcie nowego sezonu śledziowego odbywa się od wielu lat „Aukcją pierwszej beczki Hollandse Nieuwe” na aukcji rybnej w Scheveningen. Niestety ze względu na pandemię korony przez dwa lata z rzędu akcja ta się nie odbyła. W tym roku tradycji stało się za dość i we wtorek 14 czerwca, aukcja odbyła się po raz 36. To niezwykle ważne wydarzenie, ale w tym roku było wydarzenie spektakularne. Pierwsza beczka śledzia w tym sezonie została wystawiona na aukcji rybnej za rekordową sumę 113 500 euro. Zastanawia mnie, jak smakuje tak droga ryba?

I think herring this year must be very tasty, because it is already known that Hollandse Nieuwe was not as fat as it was this year for a long time. The fat content is up to 22 percent. - which is a very high value.
Warto dodać, że śledź to z natury tłusta ryba, bogata w kwasy Omega 3 i wiele witamin. Należy do grupy tłustych, ale zdrowych ryb, podobnie jak makrela i łosoś. Dlatego spokojnie można sobie pozwolić na jednego albo nawet dwa śledziki w tygodniu.

Kolejna tradycja związana z tą rybą jest Vlaggetjesdag w Scheveningen to bardzo ważne święto - Dzień Flag! Podczas tego dnia, co roku, hucznie świętuje się połów pierwszych młodych śledzi w sezonie. Oczywiście najważniejszy wtedy jest śledź, jednak nie tylko wielbiciele ryb mogą świetnie się bawić podczas Święta Flag. Szczególnie, że wreszcie można. Znów w porcie w Scheveningen na gości czeka mnóstwo atrakcji: muzyka na żywo, występy artystów, wystawa miniatur statków i wiele inny pokazów. Choć raz warto coś takiego zobaczyć.

Jeśli piszę o niezwykłości tej ryby, koniecznie muszę wspomnieć jeszcze o sposobie, w jaki spożywa się tego śledzia, ponieważ nawet to jest nietypowe. Jeśli ktoś chciałby zjeść tę rybę w tradycyjny sposób, powinien trzymać ją w palcach (kciuk i wskazujący) za ogon i pionowo włożyć do otwartych ust. Odgryźć kawałek i cieszyć się smakiem. Nie wspominałam jeszcze, że śledzie te zjada się na surowo. Najlepszymi rybami są te, które są sprzedawane na straganach w dni targowe. Zawsze na miejscu są przygotowywane dla konsumenta. Warto poczekać. Jednak najlepszym śledziem, którego ja jadłam, nabyłam w restauracji Simonis przy plaży w Scheveningen. Był przepyszny, przy czym muszę dodać, że nie potrafię jeść śledzia trzymanego za ogon. Lubię podawanego w bułce. Jest to miękka, półsłodka bułka rozkrojona na pół, ze śledziem, cebulką i kilkoma plasterkami ogórków. Pycha! Przeczytałam gdzieś, że tak podana ryba przypomina śledziowego hot-doga.

Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom portalu Niedziela.nl smacznego.


Widzimy się za tydzień... przy porannej kawie.

Agnieszka


=== poniższy tekst w języku angielskim został przetłumaczony z języka polskiego przez oprogramowanie Google'a ===


Warm thoughts for Dutch Sunday: New Dutch Herring - one of a kind (part 246)

Warm thoughts for the Dutch Sunday, i.e. regular meetings over morning coffee
Agnieszka Steur

New Dutch Herring - one of a kind

When will the New Dutch Herring (de Hollandse Nieuwe Haring) finally arrive? Every year all lovers of this fish ask themselves this question - when will Dutch Nieuwe Haring return to the country? I know the answer to this question. Nobody has to wait anymore! The first herring "arrived" a few days ago, on June 15, 2022 to be exact.

Hollandse Nieuwe is the Dutch name for a herring that is caught and sold at a specific time of the year. This is an old traditional name that can only be used for a traditional product caught between May 1 and August 31 of the current calendar year. Herrings under this name may only be sold in the year they are caught, from May 1 to September 30.

There are many traditions associated with Dutch herring. I will just mention a few. The official start of the new herring season has been taking place for many years with the "Auction of the first Hollandse Nieuwe barrel" at the fish auction in Scheveningen. Unfortunately, due to the Covid-19 pandemic, this action did not take place for two years in a row. This year, the tradition became quite enough and on Tuesday, June 14, the auction was held for the 36th time. It is an extremely important event, but this year it was spectacular. The first barrel of herring this season was put up at a fish auction for a record sum of 113,500 euros.

I wonder what such an expensive fish tastes like?

I think the herring must be very tasty this year, because it is already known that Hollandse Not recently was not as fat as it was this year. The fat content is up to 22 percent. - which is a very high value.

It is worth adding that herring is a naturally fatty fish, rich in omega 3 fatty acids and many vitamins. It belongs to the group of fatty but healthy fish, similar to mackerel and salmon. Therefore, you can safely afford one or even two herring a week.

Another tradition associated with this fish is the Vlaggetjesdag in Scheveningen, a very important holiday - The Flag Day! On this day, every year, the catch of the first young herring of the season is celebrated in a grand manner. Of course, the most important thing then is herring, but not only fish lovers can have a great time during the Flag Festival. Especially since you can finally celebrate it again. Back in the port of Scheveningen, plenty of attractions await visitors: live music, performances by artists, an exhibition of miniature ships and much more. It's worth seeing something like this for at least for once in your lifetime.

If I am writing about the uniqueness of this fish, I must also mention the way this herring is eaten, because even this is unusual. If one would like to eat this fish in the traditional way, one should hold it in the fingers (thumb and forefinger) by the tail and vertically insert it into one's open mouth. Take a bite and enjoy the taste. I have not mentioned yet that these herring are eaten raw.

The best fish are those that are sold at market stalls on market days. They are always prepared for the consumer on the spot. It's worth the wait. However, the best herring I ate was at the Simonis Restaurant on the beach in Scheveningen. It was delicious, but I must add that I cannot eat a herring held by its tail. I like it served in a bun. It is a soft, semi-sweet roll cut in half, with herring, onion and a few slices of cucumbers. Pride! I read somewhere that the fish served this way resembles a herring hotdog.

So there is nothing left for me to do but wish all readers of the portal Niedziela.nl - "Bon Appétit".

I'll see you in a week ... for your morning coffee.
Agnieszka


=== NED === poniższy tekst w języku niderlandzkim został przetłumaczony z języka angielskiego przez oprogramowanie Google'a ===


Warme gedachten voor Dutch Sunday: New Dutch Haring - one of a kind (deel 246)

Warme gedachten voor de Nederlandse zondag, d.w.z. regelmatige ontmoetingen met koffie in de ochtend
Agnieszka Steur


Nieuwe Hollandse haring - uniek in zijn soort

Wanneer komt de Nieuwe Hollandse Haring eindelijk aan? Ieder jaar stellen alle liefhebbers van deze vis zich de vraag: wanneer komt Hollandse Nieuwe Haring weer naar ons land? Ik weet het antwoord op deze vraag. Niemand hoeft meer te wachten! De eerste haring "aangekomen" een paar dagen geleden, op 15 juni 2022 om precies te zijn.

Hollandse Nieuwe is de Nederlandse naam voor een haring die in een bepaalde tijd van het jaar wordt gevangen en verkocht. Dit is een oude traditionele naam die alleen mag worden gebruikt voor een traditioneel product dat is gevangen tussen 1 mei en 31 augustus van het lopende kalenderjaar. Haringen onder deze naam mogen alleen worden verkocht in het jaar van de vangst, van 1 mei tot 30 september.

Er zijn veel tradities verbonden aan Hollandse haring. Ik zal er maar een paar noemen. De officiële start van het nieuwe haringseizoen vindt al jaren plaats met de "Veiling van het eerste Hollandse Nieuwe vat" op de visafslag in Scheveningen. Helaas heeft deze actie door de Covid-19 pandemie twee jaar op rij niet plaatsgevonden. Dit jaar werd de traditie stilaan genoeg en op dinsdag 14 juni vond de veiling voor de 36e keer plaats. Het is een buitengewoon belangrijk evenement, maar dit jaar was het spectaculair. Het eerste vat haring van dit seizoen werd op een visafslag gezet voor een recordbedrag van 113.500 euro.

Ik vraag me af hoe zo'n dure vis smaakt?

Ik denk dat de haring dit jaar erg lekker moet zijn, want al bekend is dat Hollandse Not de laatste tijd niet zo dik was als dit jaar. Het vetgehalte loopt op tot 22 procent. - wat een zeer hoge waarde is.

Het is de moeite waard eraan toe te voegen dat haring een van nature vette vis is, rijk aan omega 3-vetzuren en veel vitamines. Het behoort tot de groep van vette maar gezonde vissen, vergelijkbaar met makreel en zalm. Daarom kunt u zich gerust één of zelfs twee haring per week veroorloven.

Een andere traditie in verband met deze vis is de Vlaggetjesdag in Scheveningen, een zeer belangrijke feestdag! Op deze dag wordt elk jaar de vangst van de eerste jonge haring van het seizoen groots gevierd. Het belangrijkste is dan natuurlijk de haring, maar niet alleen visliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens het Vlaggenfestival. Zeker nu je het eindelijk weer kunt vieren. Terug in de haven van Scheveningen wachten bezoekers tal van attracties: live muziek, optredens van artiesten, een tentoonstelling van miniatuurschepen en nog veel meer. Het is de moeite waard om zoiets een keer in je leven te zien.

Als ik schrijf over het unieke van deze vis, moet ik ook de manier waarop deze haring wordt gegeten vermelden, want zelfs dit is ongebruikelijk. Als men deze vis op de traditionele manier wil eten, moet men hem in de vingers (duim en wijsvinger) bij de staart vasthouden en verticaal in de open bek steken. Neem een ​​hap en geniet van de smaak. Ik heb nog niet vermeld dat deze haring rauw wordt gegeten.

De beste vissen zijn die welke op marktdagen bij marktkramen worden verkocht. Ze worden altijd ter plaatse klaargemaakt voor de consument. Het is het wachten waard. De beste haring die ik at was echter bij restaurant Simonis op het strand van Scheveningen. Het was heerlijk, maar ik moet eraan toevoegen dat ik geen haring kan eten die aan zijn staart wordt vastgehouden. Ik vind het lekker in een broodje. Het is een zacht, halfzoet broodje, gehalveerd, met haring, ui en een paar plakjes komkommer. Trots! Ik heb ergens gelezen dat de vis die op deze manier wordt geserveerd op een haringhotdog lijkt.

Er rest mij dus niets anders dan alle lezers van de portal Niedziela.nl - "Bon Appétit" toe te wensen.

Ik zie je over een week... voor je ochtendkoffie.
Agnieszka26.06.2022 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(as)


Komentarze 

 
0 #10 Samanta 2022-07-31 11:52
A ja wolę kiełbasy i kabanosy od śledzia. Albo jakieś inne wędliny. Jestem taka miensożerna :))
Cytuj
 
 
0 #9 Jaro 2022-07-31 11:28
A gdzie jest ten "u Simonisa" ?
Cytuj
 
 
0 #8 Andrzej 2022-07-31 09:59
Aż ślinka leci jak to czytam. Chba zaraz polecę nad morze do portu i kupię pare u Simonisa.
Cytuj
 
 
0 #7 Kleofas 2022-07-31 07:33
Ja wolę z piwkiem, jak Holendrzy.
Cytuj
 
 
0 #6 Waldziu 2022-07-31 05:06
Oj te śledziki! Po polsku to trzeba by z kieliszeczkiem wódki, no nie?
Cytuj
 
 
-1 #5 andrzejek 2022-07-30 21:13
dzisiaj wlasnie po raz pierwszy jadlem surowego sledzia w porcie i powiem ze byl calkiem calkiem
Cytuj
 
 
0 #4 Paulinka 2022-07-28 21:33
Ja też uwielbiam!
Cytuj
 
 
0 #3 Korneliusz 2022-07-28 21:04
Holenderskie śledzie są przesmaczne!
Cytuj
 
 
0 #2 CrytoSmalt 2022-07-05 08:31
Uwielbiam te holenderskie śledziki ...
Cytuj
 
 
-2 #1 bobi 2022-07-01 22:30
Najlepsze śledzie na świecie. Tęsknię z tym smakiem. 15 lat w Holandii zrobiło swoje.
Cytuj
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama
Reklama
Najnowsze komentarze
Najnowsze wiadomości
News image

Holandia: Mniej nowych studentów pielęgniarstwa

News image

Holandia: Wzrost oszustw online!

News image

Świętujemy: Dzień Matki w Polsce [26 maja]

News image

Holandia, motoryzacja: Nowy diesel? Dziękuję, wolę elektryka

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki