Ambasada Republiki Słowackiej w Hadze

Ambasady

Ambasada Republiki Słowackiej w Holandii

Embassy of the Slovak Republic

adres: Parkweg 1, 2585 Den Haag, Nederland / Holandia
tel: +31-70-416-7777, +31-70-416-7775 (Commercial Section), +31-70-416-7773 (Consular Section)
fax: +31-70-416-7783, +31-70-416-7782 (Consular Section)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

CO PRE VÁS MôŽE UROBIT KONZULÁT
Konzulárne oddelenia zastupitelských úradov Slovenskej republiky v zahranicí zabezpecujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Medzi tieto funkcie patrí i pomoc obcanom SR, ktorí sa v zahranicí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedicstva v zahranicí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach obcanov SR v zahranicí a riešenie problematiky trestnej cinnosti obcanov SR v zahranicí.
Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justicných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských obcanov v zahranicí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpecenia svojej zahranicnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom SR a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Co konzul môže urobit:

vydat náhradný cestovný preukaz pre obcana SR na návrat do SR,
kontaktovat príbuzných alebo známych, ktorí môžu obcanovi SR poslat peniaze, poradit, ako peniaze poslat,
odporucit služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,
odporucit služby miestnych lekárov alebo tlmocníkov,
informovat najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporucit nevyhnutné postupy,
kontaktovat obcanov SR nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podat o nich správy príbuzným,
na základe znalosti miestnych pomerov poradit ako postupovat vo vyššie uvedených a podobných situáciách,
v prípade potreby sprostredkovat adresy charitatívnych organizácií (noclah, strava),
sprostredkovat styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi cinnými v trestnom konaní,
osvedcit pravost kópii, listín, podpisov, peciatok.
V zmysle platných právnych predpisov SR sú za konkrétne konzulárne služby úctované príslušné správne poplatky .

Competences:
- Diplomatic and consular for the Kingdom of the Netherlands.
- Diplomatic Representation for Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), Permanent Court of Arbitration (PCA), The Hague Conference on Privat International Law, International Court of Justice (ICJ), International Criminal Tribunal for the Former Yughoslavia (ICCY), OECD High Commissioner on National Minorities and for EUROPOL.

WHAT THE CONSULATE CAN DO FOR YOU
Consular divisions of Slovak diplomatic missions abroad provide consular services within the meaning of the Vienna Convention on Consular Relations. These services include assistance for citizens of the Slovak Republic abroad who find themselves in distress, assistance in arranging matters concerning inheritance abroad, assistance in transporting mortal remains and in the event of the death of Slovak citizens abroad, and solving problems related to the criminal activities of Slovak citizens in foreign countries.
The possibilities open to consular departments to influence the activities of the police and judicial bodies concerning the results of the conduct of Slovak citizens abroad, or problems experienced by Slovak tourists due to a lack of preparation on their foreign trips, are limited. The powers of consulates are defined by international law, the internal legal arrangement of the Slovak Republic, and the internal legal arrangement of the country in question.

What the consul can do for you:
issue replacement travel documents for Slovak citizens, enabling them to return to Slovakia;
contact relations or friends who may send money to a Slovak citizen;
provide advice on how to send money;
recommend the services of local lawyers who will provide expert legal assistance in the event of contact with the local police or courts;
recommend the services of local doctors or interpreters;
inform close relatives in the event of accident or death and recommend essential procedures;
contact Slovak citizens in confinement or prison and convey information on them to their relatives;
based upon knowledge of local conditions, provide advice on how to proceed in the above and similar situations;
if necessary, provide the addresses of charitable organisations (shelter and food);
mediate in contacts with local offices, the police, and bodies dealing with criminal law;
certify the authenticity of copies, documents, signatures, and seals.
Legal regulations in force in the Slovak Republic allow appropriate administrative charges to be imposed for specific consular services.

www.ambasada-slowacji.pl

 

Najnowsze Ogłoszenia Wyróżnione


reklama a
Linki