NIEDZIELA.NL
FAQ   Grupy  Rejestracja  Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Gochna H
Pon Sie 29, 2011 8:36 pm
zasłek dla bezrobotnych -kilka pytań
Autor Wiadomość
aymar 
Gaduła nad gadułami :-)


Pomógł: 3 razy
Wiek: 44
Dołączył: 09 Lis 2007
Posty: 508
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 9:33 am   

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości o mozliwości otrzymania zasiłku dla bezrobotnych w NL oraz innych dodatków, proponuję zapoznać się z fachowymi przewpisami w języku polskim,


Haga, 28 listopada 2008 r.Zasiłek dla bezrobotnych w Królestwie Niderlandów

W związku z pojawiającymi się pytaniami Państwa o zasady przyznawania i wypłacania zasiłku dla bezrobotnych w Niderlandach (WW-uitkering), Wydział Konsularny, w oparciu o dane uzyskane w UWV (Urząd ds. Realizacji Ubezpieczeń Pracowniczych), przygotował zbiór ogólnych informacji dotyczących tej problematyki.


Umowa na czas nieokreślony

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, które utraciły zatrudnienie w wyniku zwolnienia przez pracodawcę mogą zwrócić się do rady zakładowej (ondernemingsraad), związków zawodowych (vakbond) lub poradni prawnej (Juridisch Loket) o pomoc w ustaleniu, czy zwolnienie odbywa się zgodnie z przepisami.

Jeśli pracownik rezygnuje z umowy na czas nieokreślony na rzecz nowej pracy na czas określony, musi się liczyć z tym, że po wygaśnięciu kontraktu nie będzie miał prawa do zasiłku.

Przy zwolnieniu pracodawca musi przestrzegać terminu wypowiedzenia. Jest on z góry ustalony dla umów na czas nieokreślony i wynosi:

Staż pracy
Okres wypowiedzenia

Krótszy niż 5 lat
1 miesiąc

Od 5 do 10 lat
2 miesiące

Od 10 do 15 lat
3 miesiące

Powyżej 15 lat
4 miesiąceUmowa na czas określony

W przypadku umów na czas określony termin wypowiedzenia powinien być określony w umowie. Regulacje dotyczące okresu wypowiedzenia znajdują się również w układach zbiorowych poszczególnych branż (CAO).

W okresie wypowiedzenia pracodawca jest zobowiązany do płacenia wynagrodzenia zwalnianemu pracownikowi.

Jeśli rozwiązanie umowy o pracę odbywa się za porozumieniem stron, należy pamiętać o następujących warunkach:zarówno pracownik, jak i pracodawca są zgodni, co do kwestii rozwiązania umowy;


pracownik i pracodawca ustalili kwestie finansowe związane z zakończeniem umowy, tj. np. wysokość odszkodowania dla pracownika z tytułu zwolnienia,


wszelkie uzgodnienia związane z zakończeniem umowy za porozumieniem stron mogą zostać spisane w odrębnej umowie (beëindigingsovereenkomst).


Zwolnienie z winy pracownika

W toku rozpatrywania wniosku o zasiłek dla bezrobotnych UWV sprawdza, czy pracownik nie został zwolniony z własnej winy, bowiem może to mieć wpływ na rozstrzygnięcie o prawie do zasiłku.

Pracownika uznaje się za zwolnionego z własnej winy, jeśli powodem jego zwolnienia było złe zachowanie, działanie na niekorzyść firmy lub porzucenie pracy. Zwolnienie w okresie próbnym uznaje się za zawinione przez pracownika.Praca dla biura pośrednictwa pracy (uitzendbureau).

Umowy o pracę z biurami pośrednictwa są najczęściej umowami na czas określony. Po wygaśnięciu pierwotnego terminu, na jaki została zawarta umowa, pracodawca może zaproponować pracownikowi przedłużenie stosunku zatrudnienia lub zrezygnować z jego pracy. Jeżeli pracodawca nie oferuje pracownikowi kontynuacji zatrudnienia umowa o pracę wygasa po upływie pierwotnego terminu, na jaki została zawarta.

Aby móc skutecznie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po zakończeniu pracy dla biura pośrednictwa pracy, pracownik jest zobowiązany:

- przed wygaśnięciem umowy zgłosić u pracodawcy chęć przedłużenia kontraktu;

- od momentu otrzymania informacji, że umowa nie będzie przedłużana, natychmiast rozpocząć poszukiwanie nowej pracy;

- spełniać pozostałe warunki przyznawania zasiłku dla bezrobotnych.

Praca przez biuro pośrednictwa pracy jest podzielona na trzy fazy: A, B, C.

- W fazie A, tj w pierwszych 26 tygodniach, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zakończyć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia.

- W fazie B zasadniczo obowiązuje już okres wypowiedzenia, ale nadal jest to umowa na czas określony.

- Faza C rozpoczyna się, gdy zawierana jest czwarta, kolejna umowa lub, gdy dwie kolejne umowy zawarte są na okres dłuższy niż 36 miesięcy. W fazie C pracodawca, aby zwolnić pracownika, musi wystąpić o zgodę Centrum ds. Pracy i Dochodów (Centrum voor Werk en Inkomen, CWI).

Jeśli umowa o pracę oparta jest na Układzie Zbiorowym Pracy Pracowników Tymczasowych ABU (CAO-ABU), zasady są nieco inne: Faza A trwa 78 tygodni, a nie 26. Faza C natomiast rozpoczyna się, jeśli zawarto ponad 8 umów na czas określony lub czas obowiązywania kolejnych umów wynosi ponad dwa lata (24 miesiące).

Jeśli pracodawca z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie zapewnić pracownikowi pracy lub zapewnia jej mniej niż przewiduje kontrakt, może wystąpić do o zgodę na skrócenie wymiaru czasu pracy i podjęć starania o przyznanie pracownikowi zasiłku na czas powrotu do pełnego wymiaru czasu pracy. O przyznanie takiego zasiłku zwraca się do UWV pracodawca.

Tego typu zasiłek przysługuje również pracownikom w przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie wypłacić im należnego wynagrodzenia z powodu upadłości firmy.Warunki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych według UWV


Jest Pani/Pan bezrobotny. Oznacza to, że utracił/a Pani/Pan pracę na 5 lub więcej godzin tygodniowo. Jeśli średnio pracował/a Pani/Pan poniżej 10 godzin tygodniowo, prawo do zasiłku przysługuje w przypadku utraty połowy wymiaru czasu pracy. Prawo do ubiegania się o zasiłek przysługuje osobom, które opłacały ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.


Uczynił/a Pani/Pan wszystko, co było możliwe, aby uniknąć bezrobocia. Na przykład, od razu zaczął/a Pani/Pan szukać nowej pracy.


Musi Pani/Pan spełniać tzw. warunek tygodni (wekeneis). Oznacza to, że w okresie przed zwolnieniem przepracował/a Pani/Pan co najmniej 26 z ostatnich 36 tygodni.


Jest Pani/Pan gotowa/y do natychmiastowego podjęcia nowej pracy.
Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Wniosek o przyznanie zasiłku można złożyć przez Internet. Wyjeśnienie, jak poprawnie wypełnić wniosek jest dostępne na stronie internetowej: www.uwv.nl . Wniosek o zasiłek można złożyć już na trzy tygodnie przed datą wygaśnięcia umowy o pracę. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet, wnioskodawca otrzyma od UWV elektroniczne potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie, w ciągu czterech dni, UWV skontaktuje się z Panią/Panem telefonicznie. Rozmowa służy wstępnemu zweryfikowaniu wniosku. UWV poinformuje, następnie, czy wniosek jest kompletny oraz o tym, czego można się spodziewać od UWV.

Wniosek można wypełnić również w najbliższym biurze CWI, korzystając z pomocy pracownika biura.

Osoba starająca się o zasiłek ma obowiązek zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Rejestracji można dokonać przez Internet na stronie internetowej: www.werk.nl lub w najbliższym biurze CWI. Jeśli wybiorą Państwo drugi wariant, należy pamiętać, że wizyta w CWI musi być poprzedzona wcześniejszym umówieniem się. Udając się do CWI proszę pamiętać o zabraniu ze sobą ważnego paszportu lub dowodu osobistego i oficjalnego dokument z informacją o nadaniu numerem BSN/SOFI.

W terminie do czterech tygodni od wpłynięciu wniosku o przyznanie zasiłku UWV poinformuje Państwa o swojej decyzji. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, wypłaty będą przysługiwały począwszy od dnia, w którym upłynął termin wygaśnięcia Państwa umowy o pracę.Okres wypłacania zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych może być wypłacany przez okres od 3 do 38 miesięcy (2 lata i 2 miesiące). Okres, na jaki jest przyznany zasiłek zależy od indywidualnej historii Państwa zatrudnienia.

Jeśli pracownik przepracował minimalny okres 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach wówczas przysługiwać mu będzie zasiłek na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Aby uzyskać zasiłek na okres dłuższy niż trzy miesiące, należy spełniać tzw. warunek lat (jareneis). Oznacza to, że w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych wnioskodawca przepracował minimum cztery lata, z czego w każdym roku, przez co najmniej 52 dni otrzymywał wypłatę.

Do historii zatrudnienia liczą się również lata:

- bezpłatnego urlopu,

- opieki nad dziećmi,

- opieki nad niepełnosprawnymi lub chorymi (mantelzorg),

- pracy za granicą.Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych obliczana jest indywidualnie, w oparciu o średnią stawkę dzienną (dagloon) wnioskodawcy z okresów zatrudnienia. Przez pierwsze dwa miesiące bezrobotny otrzymuje 75% średniej stawki dziennej. W kolejnych miesiącach zasiłek wynosi 70% tej stawki.

Średnia stawka dzienna to kwota, jaką średnio zarabiał pracownik w okresie zatrudnienia w czasie ostatniego roku do momentu zwolnienia. Średnia stawka dzienna nie może przekroczyć maksymalnej stawki dziennej ustalonej ustawowo.

Od kwoty zasiłku potrącane są składki na dodatek wakacyjny i ubezpieczenie chorobowe. W niektórych przypadkach potrąca się również składki emerytalne.

Dodatek wakacyjny wypłaca się w maju. Jeśli ostatni zasiłek wypłacany jest przed majem, wraz z nim wypłacany jest dodatek wakacyjny.

UWV potrąca od zasiłku obowiązkową składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 6,5%. Ponadto bezrobotny jest zobowiązany do opłacania odrębnej składki na obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

potrąca od zasiłku obowiązkową składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości 6,5%. Ponadto bezrobotny jest zobowiązany do opłacania odrębnej składki na obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.
Składka emerytalna potrąca jest bezrobotnym, którzy spełniają następujące warunki:

- mają 40 lat lub więcej w momencie utraty pracy;

- u ostatniego pracodawcy objęci byli funduszem emerytalnym;

- mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych.Zasiłek jest wypłacany, co 4 tygodnie. UWV przelewa pieniądze na konto bezrobotnego. Bezrobotny otrzymuje odcinek, na którym zawarta jest informacja o wysokości zasiłku oraz potrąceniach.

Jeśli zasiłek jest przyznany w kwocie poniżej ustalonego minimum socjalnego (sociaal minimum - jego wysokość można sprawdzić w Internecie na stronie: www.postbus51.nl ) poza zasiłkiem można ubiegać się o dodatek tzw. toeslag, który wyrówna dochody do ustawowego minimum. O dodatek można wystąpić w terminie sześciu tygodni od momentu przyznania zasiłku.Prawa i obowiązki wynikające z przyznania zasiłku dla bezrobotnychOsoba bezrobotna korzystająca z zasiłku, co cztery tygodnie ma obowiązek uzupełniać tzw. listę pracy (werkbriefje). Na liście regularnie uzupełnia się następujące dane :


Czy nadal są Państwo bezrobotni;


Czy w okresie, którego dotyczy lista Państwo pracowali;


Czy nastąpiły zmiany w Państwa sytuacji.


Od 1 stycznia 2007 roku bezrobotny nie ma obowiązku spisywania na liście pracy przypadków ubiegania się o pracę. Kwestie związane z ubieganiem się o pracę należy ustalać indywidualnie z doradcą w CWI lub opiekunem reintegracyjnym z UWV.

Pracownik jest zobowiązany przekazywać UWV, na bieżąco, następujące informacje o zmianach:


Zmiany w danych osobowych (np. adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego);


Zmiany stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej (np. zawarcie lub rozwiązanie związku małżeńskiego, narodziny dziecka);


Dochody spoza pracy (np. dodatek do zasiłku - jeśli nie jest przyznany przez UWV, zasiłek chorobowy itp.);


Zmiany w dochodach partnera, jeśli bezrobotny otrzymuje dodatek do zasiłku;


Rozpoczęcie, zakończenie, przerwanie kształcenia;


Urlop;


Inne zmiany, które mogą mieć wpływ na prawo do zasiłku i jego wymiar.
Urlop

W czasie pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku. Każdy urlop, wyjazd na terenie Holandii i za granicę musi być zgłoszony do UWV. Można tego dokonać na formularzu mutatieformulier WW dostępnym w UWV.Choroba

W przypadku choroby należy najpóźniej w drugim dniu jej trwania poinformować UWV. Można tego dokonać telefonicznie pod numer: 09009294. Jeśli bezrobotny zachoruje w czasie urlopu, również urlopu za granicą, także jest zobowiązany powiadomić UWV o tym fakcie. W przypadku choroby podczas pobytu za granicą należy wystąpić do miejscowego lekarza o wystawienie stosownego potwierdzenia i przesłać je jak najszybciej do UWV.Ciąża

W przypadku ciąży należy poinformować UWV najpóźniej 8 tygodni przed planowanym terminem porodu. Wówczas około terminu porodu rozpocznie się wypłacanie zasiłku porodowego (WAZO-uitkering, od Wet Arbeid en Zorg). Zasiłek ten wypłacany jest przez okres 16 tygodni i jest wyższy od zasiłku dla bezrobotnych. Wynosi, bowiem, 100% średniej stawki dziennej. W okresie pobierania zasiłku bezrobotna nie musi ubiegać się o pracę ani być zarejestrowana w CWI jako osoba poszukująca pracy. Po upływie 16 tygodni powraca się do wypłacania zasiłku dla bezrobotnych.Kontrole

UWV przeprowadza regularnie kontrole wśród osób pobierających zasiłek. Dlatego też należy dbać o to, by UWV miało bieżące informacje o sytuacji bezrobotnego.

przeprowadza regularnie kontrole wśród osób pobierających zasiłek. Dlatego też należy dbać o to, by miało bieżące informacje o sytuacji bezrobotnego.


Zakończenie wypłacania zasiłku

Wypłacania zasiłku zaprzestaje się w następujących sytuacjach:Bezrobotny znalazł pracę;


Upływa przyznany okres wypłacania zasiłku;


Bezrobotny otrzymuje inny zasiłek, np. zasiłek chorobowy (ziektewet-uitkering), porodowy (WAZO-uitkering ) lub rentę (WIA-uitkering);


Bezrobotny kończy 65 lat.


Jeżeli bezrobotny znalazł pracę, ale w ciągu 26 tygodni ją utraci, UWV kontynuuje wypłatę poprzednio naliczonego zasiłku dla bezrobotnych.Poszukiwanie pracy, powrót do pracy

UWV oczekuje, że bezrobotny dołoży starań, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Może to być praca na podstawie umowy o pracę, ale również praca na własny rachunek, odbywanie stażu, wolontariat lub praca za granicą.

oczekuje, że bezrobotny dołoży starań, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Może to być praca na podstawie umowy o pracę, ale również praca na własny rachunek, odbywanie stażu, wolontariat lub praca za granicą.


Bezrobotny jest zobowiązany przyjąć każdą odpowiednią pracę (passend werk). Jeśli bezrobotny odmawia podjęcia pracy, która według UWV jest dla niego odpowiednia, UWV może zmniejszyć wysokość zasiłku lub zakończyć jego wypłacanie.Jeśli w ciągu sześciu miesięcy od przyznania zasiłku bezrobotny nie zdoła znaleźć pracy, może skorzystać z pomocy opiekuna reintegracyjnego. Osoba taka, oprócz pomocy w poszukiwaniu pracy, może zaproponować szkolenia, staże, pomóc w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej lub w znalezieniu wolontariatu.


zródło ; MSZ RP w Hadze
_________________
Bóg często nas odwiedza,ale przeważnie nie ma nas w domu...
 
 
darkis 
Super gaduła

Pomógł: 3 razy
Wiek: 46
Dołączył: 21 Lut 2008
Posty: 316
Skąd: Venlo-Nijmegen
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 10:25 am   

aymar napisał/a:
Osoba bezrobotna korzystająca z zasiłku, co cztery tygodnie ma obowiązek uzupełniać tzw. listę pracy (werkbriefje). Na liście regularnie uzupełnia się następujące dane :


To oznacza ze musze sam sie do nich zglosic?
Przyznano mi zasilek na 3 miesiace, dostalem jeden formularz WIJZIGINGFORMULIER ( w razie zmian musze UWV poinformowac o tym) oraz dostalem formularz INKOMSTENFORMULIER(jak cos zarobie to musze ich poinfomowac) z tym ze Inkomstenformulier musze im odeslac do 23.03....
No ale nie wiem co w takim razie z WERKBRIEFIE, ktorego fizycznie nie otrzymalem...
_________________
www.stalgorzow.pl
 
 
Witch01 
Mega gaduła
Witch


Pomogła: 57 razy
Dołączyła: 14 Mar 2008
Posty: 1196
Wysłany: Pią Lut 27, 2009 10:42 am   

darkis napisał/a:
aymar napisał/a:
Osoba bezrobotna korzystająca z zasiłku, co cztery tygodnie ma obowiązek uzupełniać tzw. listę pracy (werkbriefje). Na liście regularnie uzupełnia się następujące dane :


To oznacza ze musze sam sie do nich zglosic?
Przyznano mi zasilek na 3 miesiace, dostalem jeden formularz WIJZIGINGFORMULIER ( w razie zmian musze UWV poinformowac o tym) oraz dostalem formularz INKOMSTENFORMULIER(jak cos zarobie to musze ich poinfomowac) z tym ze Inkomstenformulier musze im odeslac do 23.03....
No ale nie wiem co w takim razie z WERKBRIEFIE, ktorego fizycznie nie otrzymalem...


darkis wszystko jest w porzadku,od 1 stycznia 2009 r nie ma juz "werkbriefjes",zostaly one zastapione tymi formularzami,ktore otrzymales Wijzigingsformulier WW i Inkomstenformulier WW.


Cytat:
29 december 2008

Ontvangt u een (gedeeltelijke) WW-uitkering? Dan hoeft u vanaf januari 2009 geen werkbriefje meer op te sturen. Uw uitkering wordt dan automatisch op uw rekening gestort. Het werkbriefje en het mutatieformulier zullen hierdoor verdwijnen.
Hiervoor in de plaats komen twee nieuwe formulieren: het Wijzigingsformulier WW en het Inkomstenformulier WW.


Zrodlo: kliknij tutaj
 
 
yabolik 
Nieśmiały użytkownik

Dołączył: 19 Paź 2008
Posty: 60
Skąd: z kuchni
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 1:03 pm   

Dziękuję darkis za odpowiedź. Mam jeszcze parę pytań więc przenoszę mój problem do tego wątku :) Straciłem pracę i jeśli mam możliwość to chciałbym uzyskać zasiłek.

Moja sytuacja wygląda następująco:
W PL pracowałem od 2005 roku bez przerwy w jednej firmie do 01.08.2008, zwolniłem się samemu.
W NL pracuję od 26.08.2008. Prace zakończyłem 20.02.2009 - to był 26 tydzień przepracowany dla mnie (czyli spełniam warunek). Pracowałem w trzech miejscach do tej pory - przeskoki bez większych strat w ciągłości - z 1 na 2: 3 dni przerwy(wt ostatni dzień,3dni przerwy i w pon do pracy), z 2 na 3 bez strat (pt koniec pon na nowym miejscu).

W NL pracowałem cały czas przez agencje - nie miałem raczej nigdzie zameldowania bo nie sądze że agencja mnie zameldowała. Do tego obecne mieszkanie muszę opuścić do końca tygodnia.

darkis odpowiedział że muszę się zarejestrować na stronie www.werk.nl ale bez Digi nie da rady (czeka się 5 dni). Czy aby uzyskać Digi potrzebuję mieć stały adres? Czy można może jednak bez Digi się zarejetrować? W moim przypadku sprawa adresu staje sie dosyć trudna :/ Po pierwsze że nie wiem czy mam w ogóle zameldowanie no ale jakoś to agencja musiała załatwić skoro pracuję legalnie a po drugie nie wiem gdzie będe za tydzień... Co doradzicie?

Drugie pytanie odnośnie okresu pracy - ja mam 26 tygodni. Ale czy do tego dolicza się także okres pracy w PL bo wg powyższego artykułu:

"Aby uzyskać zasiłek na okres dłuższy niż trzy miesiące, należy spełniać tzw. warunek lat (jareneis). Oznacza to, że w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych wnioskodawca przepracował minimum cztery lata, z czego w każdym roku, przez co najmniej 52 dni otrzymywał wypłatę.
Do historii zatrudnienia liczą się również lata:
- bezpłatnego urlopu,
- opieki nad dziećmi,
- opieki nad niepełnosprawnymi lub chorymi (mantelzorg),
- pracy za granicą. "

Więc czy mogę starać się o zasiłek na dłużej niż 3 mce?
Niestety nie znam holenderskiego a jak widzę strony do rejestracji są tylko po holendersku :/ Pod tym względem jestem troszkę zagubiony... Czy mogę prosić o pomoc i odpowiedzi na powyższe pytania?

PS mam ten tydzień na załatwienie wszystkiego tylko :/

Pozdrawiam
Krzychu
 
 
aymar 
Gaduła nad gadułami :-)


Pomógł: 3 razy
Wiek: 44
Dołączył: 09 Lis 2007
Posty: 508
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 1:16 pm   

DIGID bez meldunku nie uzyskasz , musisz udać się osobiscie do najbliższego CWI i tam zarejestrują Cię w ciągu 10 minut, potem wydadzą formularze do UWV i tam też się zarejestrujesz jest bez problemu obsługa w języku angielskim.Pamiętaj , ze na zgłoszenie w CWI masz 7 dni od taty ukonczenia pracy.
_________________
Bóg często nas odwiedza,ale przeważnie nie ma nas w domu...
 
 
yabolik 
Nieśmiały użytkownik

Dołączył: 19 Paź 2008
Posty: 60
Skąd: z kuchni
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 1:29 pm   

7 dni - o tym nie wiedziałem - nigdzie nie znalazłem takiej informacji. Wręcz przeciwnie ktoś pisał że stracił prace w grudniu i rejestrował sie w styczniu. Mam nadzieję że to 7 dni roboczych? bo ja zakończyłem pracę w piątek (piątek normalnie pracowałem jeszcze). Ten tydzień szukałem pracy i informacji i jutro się wybieram do urzędu.
Uprzedziłeś moje pytanie czy bezpośrednio w urzędzie załatwie sprawę bez konieczności wyrabiania Digi :)

Czy okres pracy w PL w moim przypadku wlicza się?
 
 
m4rcin 
MODERATOR

Pomógł: 68 razy
Dołączył: 02 Cze 2008
Posty: 4159
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 2:53 pm   

Nie bo w tym czasie nie byly odprowadzane skladki na ubezpiecznie spoleczne w NL
_________________
Nie jestem zupa pomidorowa, zeby mnie wszyscy lubili ;)

"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów." S. Lem

"I kto wie... może kiedyś znajdziemy zastosowania dla komputera
z taktowanym zegarem 50 MHz procesorem centralnym?
Bill Machrone, 1991-09-24
 
 
yabolik 
Nieśmiały użytkownik

Dołączył: 19 Paź 2008
Posty: 60
Skąd: z kuchni
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 5:13 pm   

Byłem dziś w urzędzie i dostałem do wypełnienia formularz Aanvraag WW-uitkering - czy jest gdzieś tłumaczenie tego formularza dostępne?
 
 
aymar 
Gaduła nad gadułami :-)


Pomógł: 3 razy
Wiek: 44
Dołączył: 09 Lis 2007
Posty: 508
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 8:11 pm   

spróbuj wejść na strone UWV pobrać ten formularz i wrzuć go na translator google, - zawsze to już coś jakaś pomoc.Tu raczej nikt go nie przetłumaczy bo z tego co wiem ma on chyba 5 kartek tak?

[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 12:39 am ]
Składki na WW uitekering- czy ktoś posiada jakiekolwiek informacje o tym co mozna zrobić jesli decyzja odmowna z UWV w sprawie zasiłku wiąże sie z nieopłaceniem składek WW przez pracodawce?Oczywiste jest ze okres ten wypada z listy jako przepracowany i wtedy cierpi człowiek rzecz jasna , bo chyba nikt aż tak dokładnie salarisów nie ogląda, a pracodawca też nie informuje o tym. Pytanie- czy mozna choćby je samemu opłacić w stecz?
_________________
Bóg często nas odwiedza,ale przeważnie nie ma nas w domu...
 
 
EWKAmarchewka 
Poczatkujacy

Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 08 Sty 2008
Posty: 32
Wysłany: Śro Mar 18, 2009 10:35 am   

witam potrzebuje pomocy w temacie ind!!dzis jade na spotkanie i mam wsz papiery wypelnione przez bylego pracodawce, jestem w trakcie oczekiwania na rozmowe w cwi ale w jednym z postow przeczytala ze potrzebuje gwaracji osoby narodowosci holenderskiej albo 7000 euro na koncie zeby dostac wklejke, jak to zalatwianie wyglada :073:
Ostatnio zmieniony przez EWKAmarchewka Śro Mar 18, 2009 10:37 am, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Witch01 
Mega gaduła
Witch


Pomogła: 57 razy
Dołączyła: 14 Mar 2008
Posty: 1196
Wysłany: Śro Mar 18, 2009 11:28 am   

Poszukaj w tym temacie: http://www.niedziela.nl/f...t=19791&start=0
 
 
darkis 
Super gaduła

Pomógł: 3 razy
Wiek: 46
Dołączył: 21 Lut 2008
Posty: 316
Skąd: Venlo-Nijmegen
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 10:05 am   

Witam , ja mialem podobna sytuacje...Stracilem prace, zarejstrowalem sie przez internet do UWV, ale wyczytalem tutaj iz musze miec wlepke z IND...umowilem sie do IND, dostalem wlepke..ale kobieta w IND powiedziala mi ze nie musze miec wlepki aby dostac zasilek..
ale wlepke dostalem , warunkiem bylo to ze albo pracujesz, albo pokazesz im ze masz chyba cos kolo 7000 eur, albo ktos z NL poreczy za ciebie...
Ja mialem pismo z UWV ze mam prawo do zasilku...wiec wystarczylo na wlepke..
zas wlepka nie jest do niczego potrzebna!!!!
Kobieta w IND pwoiedziala mi ze zasilek mi sie nalezy poniewaz placilem skadki, od kazdej wyplaty bylo odciagane!!!wiec IND nic nie ma do tego czy dostane zasilek , czy tez nie!!!

zas jesli chodzi o UWV to jak sie zarejstrowalem przez internet to jeszcze tam nie bylem!!!
Zadnej rozmowy, tylko kilka listow..za 2 tygodnie konczy sie zasilek..wiec chyba juz nie bede musial sie do nich udawac..

w razie pytan sluze pomoca..

pozdro :035:
_________________
www.stalgorzow.pl
 
 
cobra 
Poczatkujacy
-

Pomogła: 1 raz
Dołączyła: 21 Lis 2007
Posty: 14
Skąd: holandia-den haag
Wysłany: Śro Kwi 15, 2009 8:48 pm   witam

czy dostane zasilek dla bezrobotnych, nie majac polskiego paszportu??
 
 
Jaxek 
Poczatkujacy

Wiek: 36
Dołączył: 08 Lut 2008
Posty: 25
Skąd: Hengelo / Poznań
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 8:59 am   

Czy ktos przechodzil przez procedure zalatwiania zasilku w NL ktory bedzie wyplacany w PL? Wiem ze potrzeba formularz E301 i E303. Tylko gdzie go zdobyc?

Cytat:
E 301 jak świadectwo pracy

Druk ten jest rzeczywiście niezbędny do uzyskania zasiłku, stanowi bowiem unijne zastępstwo świadectwa pracy. Jest to uniwersalny formularz, obowiązujący na terenie całej Unii. Istotne jest jednak to, że dzięki niemu możemy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych na zasadach i w wysokości obowiązującej w Polsce. W poprzednim artykule błędnie podałem, że zasiłek będzie przeliczany z obcej waluty i zapewne wyższy od wypłacanego przez polskie urzędy pracy. Tak nie jest, druk E 301 pozwoli na uzyskanie zasiłku w wysokości obowiązującej w Polsce.Jest on po prostu poświadczeniem, ile czasu i kiedy przepracowaliśmy za granicą. W sumie, aby uzyskać zasiłek w Polsce, powinniśmy mieć przepracowane 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających datę rejestracji w PUP. Nie należy więc zwlekać z rejestracją, aby nie okazało się, że w ciągu 18 poprzedzających ją miesięcy przepracowaliśmy mniej niż to jest wymagane.

E 303 poświadcza
prawo do zasiłku

Jeśli natomiast chodzi o zasiłek zagraniczny wypłacany w Polsce (którego kwota z reguły przewyższa wielkość polskiego zasiłku), to najważniejszy jest druk E 303. To również standardowy formularz obowiązujący na obszarze Unii. Czym różni się od E 301? Otóż E 303 zaświadcza o tym, że nabyliśmy prawo do zasiłku dla bezrobotnych za granicą. Formularz ten służy do przenoszenia prawa do tego zasiłku na terenie Unii. Posługując się nim rzeczywiście można zarejestrować się w polskim PUP i otrzymywać zasiłek transferowany z zagranicy, ale są dwa warunki. Po pierwsze, rejestrujemy się jako osoba poszukująca pracy, a nie bezrobotna. Po drugie, zasiłek będziemy otrzymywać tylko przez trzy miesiące.

Podsumowując, druk E 301 to poświadczenie faktu, że przepracowaliśmy za granicą pewien okres i jest jednym z dokumentów, który pozwala ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, na takich samych zasadach i w takiej samej wysokości jak osoby pracujące cały czas w kraju.

Natomiast druk E 303 umożliwia osobie bezrobotnej, która posiada prawo do zasiłku w jednym z krajów Unii Europejskiej, na przyjazd do Polski w celu poszukiwania pracy, zachowując prawo do zasiłku. Do transferu zasiłku uprawnia właśnie formularz E 303.
 
 
yabolik 
Nieśmiały użytkownik

Dołączył: 19 Paź 2008
Posty: 60
Skąd: z kuchni
Wysłany: Sob Maj 02, 2009 7:39 pm   

Witam ponownie :)

Może troszkę późno ale odpiszę hehe
Tak formularz Aanvraag WW-uitkering to 6 stron wypełniania i nie znalazłem go na necie, choć pewnie gdzieś na stronach UWV będzie.
Google translator nie jest zbyt pomocny przy jego tłumaczeniu, ja znalazłem osobę która mi pomogła go wypełnić.

Oporni są strasznie z tym zasiłkiem - podanie złożyłem 05.03 pod koniec marca przyszło pismo o uzupełnienie dokumentów, i kolejne dni mijały... W kwietniu w każdym tygodniu zaglądałem do UWV i męczyłem co tak z moim zasiłkiem :P Z paniami w informacji byłem już prawie na ty .... :P Ale jak się nie zarabia to w końcu się kończy kasa. W połowie kwietnia złożyłem dodatkowe pismo odnośnie zasiłku bo ile można czekać, na mieszkanie nie miałem już... Dopiero po tej interwencji coś się ruszyło i 23.04 przyznano mi zasiłek. Uffff

Sporym problemem jest zameldowanie - ja nie miałem zameldowania (mieszkam na mieszkaniu z agencji) i w UW-Werkbedrif nie było mnie w systemie :( I był problem. Ale trafiłem na pracownika któremu się chciało pokombinować i jakoś mnie zarejestrował :D

Już szczerze zwątpiłem że dostanę ten zasiłek no ale ostatecznie udało się :)

I tu mam kolejne pytania. Za dwa miesiące dostałem w całości na konto pieniążki (od 23.02.2009 do 22.04.2009). Przyznany ogólnie jest do 22.05.2009 więc jeszcze miesiąc - jak będzie wypłacana pozostała część - tygodniowo, jednorazowo a jeśli tak to kiedy?

I jeszcze jedno - przyszło pismo dot jakiegoś jeszcze zasiłku opiekuńczego ale nie do końca to rozumiem, zamieszczam treść/wycinek pisma jeśli ktoś by mógł powiedzieć o co chodzi byłbym wdzięczny :)

Misschien recht op andere uitkering
Misschien heeft u na afloop van uw WW-uitkering recht op een bijstandsuitkering. Zo'n uitkering moet u zelf aanvragen. Wij reden u aan om zo snel mogelijk hiernaar te informeren bij het WERKbedrijf. Neem dan deze brief mee en een geldig identiteitsbewijs: een paspoort of een identiteitskaart. Uw rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs.

I ostatnie pytanie. Dostałem wczoraj list z formularzem Inkomstenformulier WW. O co z nim chodzi? Nie tłumaczyłem go jeszcze na translatorze ale może ktoś oszczędzi mój czas i powie. Dostałem formularz oraz kartę do wypełnienia z rozbiciem na każdy dzień z ilością godzin oraz stawką począwszy od 27.04.2009 do 24.05.2009. Domyślam się że muszę to wypełnić a jeśli nie pracuję to wykreskować tylko aby otrzymać kolejną część zasiłku - dobrze myślę?

Pozdrawiam :) )
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group